Świdnickie Biennale Modelarskie '21

Imprezy modelarskie... - co, gdzie, kiedy

Moderatorzy: ModTeam, Sekretarz

Wiadomość
Autor
T.Z.Kędzierski
Posty: 52
Rejestracja: 2008-10-01, 21:39
Lokalizacja: Świdnica
Kontakt:

Świdnickie Biennale Modelarskie '21

#1 Post autor: T.Z.Kędzierski » 2021-07-13, 10:35

Zapraszamy do Świdnicy na Świdnickie Biennale Modelarskie '21.
Zgodnie z nową świecką tradycją Biennale '20 organizujemy w roku 2021.
Termin oczywiście jak zawsze pierwszy weekend września.
Szczegóły imprezy:

Regulamin
Świdnickiego Biennale Modelarskiego ‘ 21
Informacje ogólne
Termin: 4-5 września 2021 roku
Miejsce: „Klub Bolko” Świdnica, pl.Grunwaldzki 11
GPS 50.841209, 16.484424
Organizator: IPMS Świdnica-Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych im.PFT
Pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Świdnica – Pani Beaty Moskal-Słaniewskiej
Patroni medialni: biuletyn informacyjny UM "Moja Świdnica", i twój portal regionalny "Świdnica 24"

Przepisy porządkowe
1. Wstęp dla zwiedzających na teren obiektu w którym odbywa się impreza jest bezpłatny, obowiązuje rygor sanitarny,
2. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do podporządkowania się nakazom organizatorów,
3. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby, które znajdują się na terenie obiektu zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i służb zabezpieczenia modeli,
4. Każda osoba biorąca udział w imprezie Świdnickie Biennale Modelarskie ‘21 zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na terenie obiektu i podporządkowania się jego zapisom,
5. Przystąpienie uczestnika do Biennale oraz wejście na teren obiektu na którym odbywa się impreza osób odwiedzających, uczestników oraz sprzedawców oznacza jednoznaczna akceptację zapisów niniejszego regulaminu. Jednocześnie wszystkie te osoby zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i i stosowania się do wymogów obowiązującego „Rygoru sanitarnego” w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie,
6. Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione bez dozoru na terenie wystawy organizatorzy Biennale nie ponoszą odpowiedzialności,
7. Właściciele stoisk giełdy modelarskiej zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia zawartości stoiska podczas trwania imprezy oraz jego obsługę,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie zawartości stoisk giełdy modelarskiej i ekspozycji stoisk klubowych,
9. Organizatorzy dołożą starań by zapewnić eksponowanym modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenia podczas wystawy,
10. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką osób pełnoletnich, a opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone,
11. Na teren imprezy zakazany jest wstęp:
• osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,
• osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników,
• osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
• osobom pod wpływem środków odurzających,
12. Organizator imprezy nie odpowiada za spowodowanie przez zawodników i zwiedzających wypadki, które mogą wynikać ze złego stany zdrowia poszkodowanych,
13. Organizator imprezy może czasowo ograniczyć wstęp na teren wystawy podczas trwania imprezy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas oglądania modeli oraz w przypadku przekroczenia maksymalnej ilości osób uczestniczących w imprezie.
14. 0 wszystkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadamiać organizatorów.
15. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
• posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne,
• zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
• których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację
• które nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji zapewnienia bezpieczeństwa.
16. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania, poprzez między innymi:
• Własne służby porządkowe oraz osobę wyznaczoną do nadzorowania ich działania podczas imprezy,
• ochronę zewnętrzną podlegającą pod administratora obiektu w którym odbywa się impreza,
• służby zabezpieczenia modeli redukcyjnych oraz powołanie kierownika kierującego tymi służbami,
• służby informacyjne,
• udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
18. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, parkingach, itp.
19. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
20. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wyrobów gastronomicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
21. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.
22. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
23. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy bezdyskusyjnie do służb porządkowych.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

PIĄTEK – 3 września 2021

18:00 – 20:00 - otwarcie sekretariatu imprezy – można zgłosić się po karty startowe, stoły wystawowe są
niedostępne,
20:00 - Before party

SOBOTA – 4 września 2021

9:00 - otwarcie sekretariatu imprezy i wystawy dla zwiedzających
13:00 - zamknięcie sekretariatu imprezy – zakończenie przyjmowania modeli do konkursów,
14:00 - odprawa sędziów,
18:00 - zamkniecie wystawy (brak możliwości zwiedzania)
18:15 - During party

NIEDZIELA – 5 września 2021

9:00 - 13:00 - otwarcie wystawy dla zwiedzających
13:30 - zamknięcie wystawy - likwidacja stołów konkursowych
14:00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE Świdnickiego Biennale Modelarskiego 2021
rozdanie nagród medali i wyróżnień, wspólna sweet focia uczestników ze sponsorami,
sponsorów z uczestnikami, organizatorów ze uczestnikami i sponsorami
i „najwyższy” tylko wie w jakich jeszcze kombinacjach

Przepisy konkursowe
REJESTRACJA MODELI I OPŁATY
1. OGRANICZENIA

 Świdnickie Biennale Modelarskie ‘21 ma charakter festiwalu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty startowej dostępnej w Systemie Obsługi Wydarzeń Modelarskich - internet .
 Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w tym na umieszczenie imienia i nazwiska na tablicy wyników w miejscu rozgrywania Świdnickiego Biennale Modelarskiego 2021 oraz w komunikacie końcowym z tego festiwalu.
 Modele, które w poprzednich edycjach imprezy otrzymały wyróżnienia lub nagrody , nie mogą ponownie być zgłoszone do konkursu,
 Każdy uczestnik może zgłosić swój model do sponsorowanej nagrody specjalnej (patrz Nagrody i Wyróżnienia), modele nie wskazane przez zawodnika do pretendowania do nagród specjalnych nie będą brane pod uwagę przy ich kwalifikacji do tych nagród,
 Każdy modelarz może w danej klasie zarejestrować dowolną ilość modeli,
 Modele ustawione na podstawkach, lecz nie przymocowane do niej, powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
 Nagrody nie odebrane przez laureata na ceremonii rozdania nagród nie będą wysyłane.
 Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania modelu, jeśli podda pod wątpliwość samodzielność jego wykonania, nawet jeśli dotyczy to jego części np. podstawki.

2. REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

PROSIMY O REJESTRACJĘ MODELI ON LINE – PRZEZ INTERNET

Modele należy zgłaszać do konkursu do dnia 2.09.2021 (czwartek) do godziny 23:59 poprzez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich . Link na stronie konkursu w "Sekcja Zawodnika"
• Przy rejestracji konta należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, na podstawie której zawodnik zostaje automatycznie zakwalifikowany do danej grupy wiekowej:
SENIOR - powyżej 18 lat,
JUNIOR – 14 ÷ 17 lat
MŁODZIK – do 13 lat
• Zawodnik otrzymuje e-majlem potwierdzenie rejestracji konta oraz potwierdzenie rejestracji każdego modelu wraz z numerem startowym.
Nie ma potrzeby drukowania kart potwierdzeń - karty startowe drukuje organizator,
• Można zarejestrować model przez internet „na zapas" i nie pojawić się na konkursie. Nie stanowi to problemu organizacyjnego,
• Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej startu w konkursie.

Nie będzie możliwości zgłaszania modeli „na piechotę” w sobotę przed konkursem

3. OPŁATY
Młodzicy i Juniorzy oraz członkowie IPMS Polska i IPMS Regionalnych (posiadający aktualną legitymację)
zwolnieni są z opłaty startowej.
Pozostali zawodnicy/seniorzy wnoszą opłatę startową w wysokości 15,- zł - bez względu na ilość zgłoszonych modeli.

W ramach biennale rozegrane zostaną dwa rodzaje konkursów:

1. Festiwal Modelarski – sędziowany metodą uproszczoną, ocenie podlegać będą:
• staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
• stopień skomplikowania modelu malowanie i oznakowanie
• wkład pracy

2. Konkurs Modelarski z dokumentacją i oceną punktową
• wg uproszczonych „Przepisów Klasyfikacji i Oceny Modeli Redukcyjnych” LOK

3. Każdy uczestnik może zgłosić swój model do sponsorowanej nagrody specjalnej – patrz rozdział Nagrody Specjalne

KLASY KONKURSOWE

Biennale

MŁODZIK (do lat 13)
Am1 – modele samolotów z napędem tłokowym
Am 2 – modele samolotów z napędem odrzutowym
Vm1 – modele pojazdów wojskowych wszystkie skale
Rm – (reszta) czyli wszystko co nie mieści się wyżej - wszystkie wielkości

JUNIORZY (do lat 14 do 17):
Aj 1 – modele samolotów z napędem tłokowym – w skali 1:72
Aj 2 – modele samolotów z napędem tokowym – w skali 1:48
Aj 3 – modele samolotów z napędem odrzutowym – w skali 1:72
Aj 4 – modele samolotw z napedem odrzutowym – w skali 1:48
Vj 1 – modele pojazdów wojskowych – w skali 1:100 – 1:72
Vj 2 – modele pojazdow wojskowych – w skali 1:48 – 1:35
Rj – (reszta) czyli wszystko co nie mieści się wyżej - wszystkie wielkości

SENIORZY (powyżej lat 18)
1. Samoloty/aircraft
A1 – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:32-1:24
A2 – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:48
A3 – modele samolotów z napędem tłokowym - 1:72-1:144
A4 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:32-1:24
A5 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:48
A6 – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:72:1:144

2. Śmigłowce/helicopters
A7 – śmigłowce 1:48
A8 – śmigłowce 1:72

3. Cywilne statki powietrzne/civil airships
A9 - cywilne statki powietrzne – wszystkie skale

4. Dioramy/ dioramas
D1 – dioramy lotnicze – wszystkie skale
D2 – dioramy kołowe – wszystkie skale

5. Pojazdy wojskowe/military vehicles
V1 – pojazdy wojskowe - kołowe 1:35
V2 – pojazdy wojskowe - kołowe 1:48
V3 – pojazdy wojskowe – kołowe 1:72
V4 – pojazdy wojskowe - gąsienicowe 1:35
V4 – pojazdy wojskowe - gąsienicowe 1:48
V6 – pojazdy wojskowe – gąsienicowe 1:72

6. Pojazdy cywilne/civilian vehicles
CV1 – środki komunikacji – samochody i pojazdy cywilne - wszystkie skale
CV2 – środki komunikacji – motocykle - wszystkie skale

7. Obiekty sci-fi /Sci-fi objects
SF – wszystkie skale

8. Figurki i popiersia/Figurines and busts
F1 – figurki wszystkie skale
F2 – biusty wszystkie skale
F3 – figurki fantasty/SF - wszystkie wielkości

9. Różności/Miscellaneous
R – wszystko co nie mieści się wyżej - wszystkie wielkości

KLASY PUNKTOWANE
Konkurs
Obowiązuje dokumentacja modelarska
10. Modele lotnicze
F4IBt – modele samolotów z napędem tłokowym – 1:48
F4ICt – modele samolotów z napędem tłokowym - 1:72
F4IBo – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:48
F4ICo – modele samolotów z napędem odrzutowym 1:72

11. Modele pojazdów
IIBK1 – pojazdy wojskowe - kołowe 1:72
IIBK2 – pojazdy wojskowe - kołowe 1:48
IIBK3 – pojazdy wojskowe - kołowe 1:35
IIBG1 – pojazdy wojskowe - gąsienicowe 1:72
IIBG2 – pojazdy wojskowe - gąsienicowe 1:48
IIBG3 – pojazdy wojskowe - gąsienicowe 1:35

NAGRODY I WYRÓZNIENIA
W każdej klasie festiwalowej – biennale zostanie przyznane jedno wyróżnienie za najlepszy model w klasie. Przyznawane będą specjalne nagrody - indywidualnie fundowane przez sponsorów.
W klasach konkursowych za miejsca od 1-go do 3-go przyznawane będą medale.
oraz:
od Muzeum Lotnictwa w Miniaturze-Szczawno Zdrój – puchar dla Juniora za wyróżniający się model lotniczy w skali 1:48
od Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej – puchary dla Młodzika i Juniora za wyróżniające się modele samolotów w skali 1:72
ze swoimi gadżetami dokładają się:
Cobi-Revell, IBG Models, M-Zone, Eureka XXL Model Accesories, Master, Yahu Models, ModelMaker, Hobby Zone
…i tylko najwyższy dzisiaj wie kto jeszcze

NAGRODY SPECJALNE
Przy wypełnianiu karty startowej zaznacz nazwę nagrody specjalnej do której aplikujesz

GP – Grand Prix – wyróżnienie od Prezydenta Miasta za wybitny model wystawy
RFT – Richthofen Trophy – nagroda za najlepszy model samolotu z I WŚ fundowana przez IPMS Swidnica
PBT – Przechodnia Polska Barwa Trophy – przyznawana przez IPMS Swidnica
SGWP – Wyróżnienie od gen. Rajmunda T. Andrzejczaka Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - za najlepszy model/dioramę/figurkę w barwach polskich - junior/senior
PKwA – Nagroda od Żołnierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu w Afganistanie - za najlepszy model pojazdu/śmigłowca w barwach Polskiego Kontyngentu w Afganistanie
23.BLT – Nagroda od płk.dypl.pil. Krzysztofa Stobieckiego D-cy 23.BLT im.ppłk.pil.Jana Zumbacha – za najlepszy model w dowolnej skali samolotu Mig-29 w barwach LP
1WBPanc – Nagroda od gem.bryg. JaroslawaGorowskiego, D-cy 1.WBPanc.im.T.Kosciuszki – za najlepszy model czołgu używanego w przeszłości lub obecnie przez 1.Brygade Pancerna lub czołgu w barwach jednostek polskich których to Brygada dziedziczy tradycje – junior/senior
(+) – nagroda za model Leoparda II PL – całodobowa wizyta w brygadzie na zaproszenie D-cy
BEST – Lot śmigłowcem „Robinson” – za najlepszy model śmigłowca w dowolnej skali – nagroda fundowana przez f-mę BEST Systemy Grzewcze
HP CUP – Henryk Pszczółkowski Cup – za najlepszy pojazd cywilny
TT – TOMCATSKY Trophy - nagroda specjalna od Grupy Tomcatsky - za najlepszy model F-14 Tomcat w dowolnej skali
Jim – weteran pilot CzE „Jim” – od Milana Vecheta z Nowej Paki, za najlepszy zdetalowany model samolotu odrzutowego
IPMS PL – IPMS Polska - za najlepszy model lotniczy w polskiej barwie
BM – Bilmodel - za najlepszy model zdaniem sponsora
ToRo – ToRo Models - za najlepszy model w polskich barwach

Plebiscyt
 Modelarze - Modelarzom – nagroda przyznawana w drodze plebiscytu wśród uczestników biennale.

OCENA MODELI – SKŁADY SĘDZIOWSKIE
1. Klasy startowe zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej trzech lub więcej zawodników.
2. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich łączenia. Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych po uzgodnieniu z uczestnikiem wystawiały swoje prace w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotne jest nie dopuszczalna.
3. Wyboru klasy i kategorii startowej dokonuje zawodnik przy rejestracji. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są na miejscu, w obecności Sędziego Głównego.
4. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ewentualne uszkodzenia modeli podczas imprezy.
5. Modele w konkursie punktowanym jak w systemie festiwalowym oceniane będą przez komisję sędziowską
legitymującą się uprawnieniami Sędziów Modelarstwa Redukcyjnego wydawanymi przez LOK i AP.
6. Sędziowie pracować będą w oparciu o obowiązujące kryteria oceny w/w organizacji.
7. Komisje sędziowskie składać się będą co najmniej z trzech osób.
8. Organizatorzy jak i Sędziowie nie startują i nie wystawiają swoich modeli w tej imprezie.
9. Modele zgłoszone do konkursu punktowanego muszą posiadać dokumentację modelarską.
10. W każdej kategorii startowej w systemie festiwalowym/biennale przyznawane jest jedno wyróżnienie.
11. W klasach punktowanych przyznawane będą medale za 1, 2 i 3 miejsce.

Zasady obowiązujące członków komisji sędziowskiej i organizatorów:

• członkowie jury oraz organizatorzy nie biorą udziału w konkursie.
• każdy członek jury może oceniać w kilku kategoriach i klasach w porozumieniu z Sędzią Głównym konkursu.
• każdy członek jury ocenia modele w przyznanych mu kategoriach niezależnie i bez konsultacji z innymi.
• członkowie jury NIE rozmawiają z gośćmi podczas oceniania.
• należy przestrzegać „Zasad Oceny Modeli”.
• wypełnione formularze oceny (Karty Sędziego) należy zwrócić Sędziemu Głównemu.
• w razie stwierdzenia iż model zarejestrowany jest w niewłaściwej kategorii - nie należy go oceniać .
• modele są identyfikowane tylko przez zarejestrowane numery startowe .
• modele z kartą startową zawierającą dane identyfikujące wykonawcę należy zdyskwalifikować.

DECYZJE SĘDZIOWSKIE SĄ OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ OPROTESTOWANIU.
JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z LISTY STARTOWEJ BIENNALE.


Regulamin ten znajdziesz na naszej stronie internetowej
http://www.ipmsswidnica.pl
i na facebook’u - http://www.facebook.com/ipmsswidnica/
umieszczony jest również na Forach Modelarskich

Sędzia Główny
i Organizatorzy

T.Z.Kędzierski
Posty: 52
Rejestracja: 2008-10-01, 21:39
Lokalizacja: Świdnica
Kontakt:

Re: Świdnickie Biennale Modelarskie '21

#2 Post autor: T.Z.Kędzierski » 2021-07-19, 13:40

Informacja dotycząca rozpoczęcia rejestracji modeli do Świdnickiego Biennale Modelarskiego '21 dla co bardziej nerwowych.
Rejestrację w Systemie Obsługi Wydarzeń Modelarskich (http://scale-modeling.com/pl-PL) zaczynamy w niedzielę 25 lipca 2021, kończymy zaś 1 września (środa) o godz. 23:59
Ja już się nie mogę doczekać.

T.Z.Kędzierski
Posty: 52
Rejestracja: 2008-10-01, 21:39
Lokalizacja: Świdnica
Kontakt:

Re: Świdnickie Biennale Modelarskie '21

#3 Post autor: T.Z.Kędzierski » 2021-07-25, 12:42

Wszem wobec i każdemu z osobna niniejszym czyni się wiadomym iż,
na stronie http://scale-modeling.com/pl-PL/Home/Details/38 Systemu Obsługi Wydarzeń Modelarskich uruchomiona została rejestracja modeli do Świdnickiego Biennale Modelarskiego ’21.
Jeśli jesteś zarejestrowany w systemie załoguj się i zgłoś swoje modele z półki do punktowanego konkursu lub do festiwalu – nie czekaj do ostatniej chwili.
Jeśli nie jesteś zarejestrowany wejdź na stronę http://scale-modeling.com/pl-PL/Home/Upcoming dokonaj rejestracji, wrzuć swoje modele na swoja półkę i zarejestruj je do konkursu na Świdnickim Biennale Modelarskim, zapraszamy do udziału.
Przypominamy iż, przyjmujemy zgłoszenia tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system, nie będzie możliwości rejestrowanie modeli „na piechotę” przed imprezą w piątek po południu czy w sobotę rano.
Do zobaczenia 4-go września w klubie „Bolko” w Świdnicy

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wydarzenia i spotkania”